ඉබ්බා ගැන

මේ අර කොක්කු දෙන්නෙක් බෝලයක් බස්සලා උඩිං අරං ගිය ඉබ්බ නම් නෙමේ.වෙන එකෙක්! ඉස්සරම, කාලයක් ගල් ඉබ්බ කියලත් කිවුවා.ඉබ්බනම් දැන් බැඳලා පිළිවෙලක් වෙලා ඉන්නේ.බැඳපු කෙනාගෙ නම කිරි ඉබ්බි.කිරි ඉබ්බි ගල් ඉබ්බට මේ වැඩ වලට හොඳ සපෝර්ට් එකකුත් දෙනවා 🙂

%d bloggers like this: